• NL
Librius

Librius verdeelt de vergoedingen voor reprografie en openbaar leenrecht die ze van Reprobel ontvangt volgens haar eigen Repartitiereglement, dat een deel is van het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement geeft op zijn beurt uitvoering aan de Statuten van Librius, en wordt per lid nog aangevuld met een Overdrachtovereenkomst waarin de rechten die het lid aan Librius in beheer geeft, nader worden omschreven. U vindt al deze documenten door te klikken op ' Documenten' in de horizontale navigatie bovenaan. 

De basis van de repartitie: gewogen titelproductie

De repartitie van Librius is in essentie gebaseerd op de (gewogen)  titelproductie van haar leden.

Reprobel keert de vergoedingen die aan Librius toekomen uit per ‘ Verbruiksjaar’ (referentiejaar). Librius verdeelt die vergoedingen vervolgens onder haar leden op basis van de nieuwe titels en de gewijzigde herdrukken (de nieuwe ISBN's dus) die haar leden op de markt hebben gebracht in de drie jaren die voorafgaan aan elk Verbruiksjaar. Die jaren heten in het Librius-jargon 'Titeljaren'. 

De titels van de leden worden wel gewogen door ze, op basis van hun genre of inhoud, in te schalen in kopieercategorieën of NKC's (NKC: 'Nieuwe Kopieer Categorie', voor het eerst gebruikt voor het Verbruiksjaar 2008). Aan elke NKC is telkens een andere kopieercoëfficiënt gekoppeld. Niet elk soort boek wordt immers evenveel gekopieerd. Per NKC wordt het gewogen aandeel van alle titels in die categorie samen in het totaal van de uit te keren vergoedingen voor een bepaald Verbruiksjaar bepaald. Dat gewogen aandeel is de basis van de repartitie. 

In een eerste fase wordt het totaal aantal titels van de leden in een welbepaalde NKC (over de drie Titeljaren die relevant zijn voor het Verbruiksjaar samen) afgewogen tegen het totaal van de titels die de leden samen hebben gepubliceerd in de relevante Titeljaren over alle NKC's samen. Op die manier wordt het ongewogen aandeel van elke NKC in de vergoedingen voor het Verbruiksjaar bepaald.

In een tweede fase wordt op het ongewogen aandeel van elke NKC in de vergoedingen de specifieke kopieercoëfficiënt per categorie toegepast, waarna de gewogen aandelen per NKC nog worden omgerekend naar 100%.

In een derde fase wordt het aandeel van de leden in de (gewogen) vergoedingen per NKC bepaald door een eenvoudige regel van drie: aantal titels van het lid in de NKC ten overstaan van het totaal aantal titels in die categorie. In een vierde en laatste fase worden het globale aandeel van de leden in het totaal van de vergoedingen voor een welbepaald Verbruiksjaar bepaald, door een samenvoeging van hun aandeel in de (gewogen) vergoedingen per categorie.

Voor een reeks specifieke  titels (gratis werken, losbladige werken en aanvullingen, …) is een bijzondere regeling uitgewerkt. Zo worden gratis titels maar voor één tiende vergoed, omdat de geleden kopieerschade bij die titels veel lager ligt.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet elke titel in de regel over een ISBN, een wettelijk depotnummer en een werkelijke publicatiedatum beschikken.

Librius heeft een apart repartitiesysteem voor reprovergoedingen voor de drager tijdschriften, voor reprovergoedingen afkomstig uit het buitenland (boeken en tijdschriften samen) en voor leenrechtvergoedingen (boeken en tijdschriften samen, en binnen- en buitenland samen). Het repartitiesysteem voor het leenrecht is ruwweg hetzelfde als dat voor de binnenlandse reprovergoedingen, met dien verstande dat andere coëfficiënten worden toegepast. Een strip bv. wordt vrij vaak uitgeleend maar eerder zelden gekopieerd. 

U vindt alle repartitiesystemen in het Huishoudelijk Reglement van de vennootschap. Het HR kan u makkelijk terugvinden door te klikken op ' Documenten' in de horizontale navigatie bovenaan. 

Librius haalt de titels van zijn leden in de regel uit Boekenbank, de titeldatabank van het Vlaamse boekenvak. Leden van Boekenbank moeten die dus niet nog eens manueel bij Librius indienen, de andere leden van Librius wel. Vanaf het Titeljaar 2011 zullen de titels van de leden van Boekenbank één keer per jaar worden ingeladen in Libra, de nieuwe ledenapplicatie van Librius (de zwarte zone centraal op de homepagina die begin 2012 actief wordt) en zal de titelcontrole veel gebruiksvriendelijker en eenvoudiger verlopen dan voorheen. 
 
De volledige controle – zowel door het lid als door Librius – en de verwerking van de titels om als basis te dienen voor de repartitie, zal vanaf 2012 ook in Libra gebeuren. (Voorlopig wordt nog even verder gewerkt met de oude Excel-sheets). Leden van Librius die geen lid zijn van Boekenbank zullen hun titels wel nog manueel moeten invoeren in Libra, maar ook dat zal makkelijker kunnen dan voorheen.
 
Via Libra zullen de leden van Librius voorts heldere informatie krijgen over de vergoedingen die hen worden uitgekeerd (zelfs tot op titelniveau), over de opsplitsing daarvan per licentie, drager en herkomst, en over de evolutie van hun vergoedingen in de tijd. Hetzelfde geldt voor de status van hun facturen, ontvangsten en betalingen. Met Libra kunnen ze tegelijk ook hun ledengegevens beheren. Transparantie en gebruiksgemak, daarvoor werd Libra ontwikkeld. Libra zal er ook voor zorgen dat de integriteit van de repartitie ten alle tijde is gewaarborgd. 
 
Meer informatie over hoe u lid kan worden van Librius en waarom dat loont.

  

Omzetcorrectie

Vanaf het verbruiksjaar 2011 wordt 20% van de vergoedingen die aan elke NKC (zie hierboven – gewogen aandeel per titelcategorie) wordt toegewezen, onder de leden verdeeld op omzetbasis. De omzet wordt evenwel alleen in rekening genomen binnen de kopieercategorieën, zodat de onderlinge verhouding van het aandeel in de rechten van algemene, educatieve en wetenschappelijke uitgevers hierdoor niet wordt gewijzigd. 
 

Boekhoudkundige repartities

Naast de gewone repartities waarvan sprake hierboven, keert Librius elk jaar ook een deel van haar reserves aan haar leden uit. Die reserves, bedoeld voor nog niet aangesloten uitgevers, worden gedurende drie jaar aangelegd en komen het derde jaar vrij ('rollende reserve'). Bovendien worden op het einde van elk boekjaar de vooraf ingehouden  werkingskosten  verrekend met de werkelijke kosten. Voor deze beide boekhoudkundige repartities gelden bijzondere regels, die niet (rechtstreeks) gebaseerd zijn op titelproductie of omzet. Ook dit soort repartities vindt u in het Huishoudelijk Reglement van de vennootschap.

 

BTW en Roerende Voorheffing

Voor de Librius-leden die BTW-plichtig zijn is de BTW-aanslagvoet 6%. Zij moeten de BTW factureren bovenop de bedragen die ze van Librius mogen eisen op grond van de facturatieverzoeken van die laatste. 

Voor Librius-leden die een natuurlijke persoon, een vzw, een stichting of een rechtspersoon van publiek recht zijn, moet Librius sinds 2009 een verplichte auteursrechtelijke roerende voorheffing aan de bron inhouden. Meer informatie over dat specifieke regime - met een gunstige aanslagvoet van 15% tot een bepaald inkomstenplafond en met een forfaitaire maar degressieve wettelijke kostenaftrek - vindt u hier

Beige regimes, BTW en Roerende Voorheffing, staan los van elkaar. Zo wordt de BTW bv. berekend op het bruto bedrag van de vergoedingen, vóór aftrek van de roerende voorheffing. 

 

Recente repartities

Meer informatie over de verdelingen van Librius vindt u in de banner rechtsboven op de homepagina. Klik op een onderdeel van de banner voor meer informatie. Meer gedetailleerde cijferinformatie vindt u ook in de menusectie ' Librius in cijfers'.