• NL
Librius

Om lid te worden van Librius moet u een uitgever van boeken zijn en als lid aanvaard worden door de Raad van Bestuur. En u moet een eenmalige Aansluitingsbijdrage van € 500 (BTW exclusief). Daarnaast kan u ook intekenen op één aandeel van de vennootschap, al bent u daar niet toe verplicht. Door het verwerven van een aandeel bent u wel meteen ook vennoot en krijgt u medezeggenschap over het beheer en de toekomst van de vennootschap.

 

Lidmaatschapsvoorwaarden

De Statuten van Librius omschrijven de voorwaarden om vennoot te worden (die meteen ook de lidmaatschapsvoorwaarden zijn) als volgt:

"Elke vennoot moet steeds:
  1. De hoedanigheid van Uitgever van Boeken of van rechtsopvolger van een dergelijke Uitgever hebben, zodat hij “uitgever” of “rechtverkrijgende” is zoals bepaald in artikel 65bis, § 2, eerste lid, van de Auteurswet, én
  2. Verbonden zijn door een met de vennootschap gesloten overeenkomst op grond waarvan aan de vennootschap het beheer wordt toevertrouwd van alle of een deel van de in artikel 3 bedoelde rechten van de betrokken Rechthebbende, én
  3. Alle vergoedingen die door hem op grond van de hiervoor onder B. bedoelde overeenkomst of op grond van de statuten of het huishoudelijk reglement aan de vennootschap verschuldigd zijn tijdig voldoen, én
  4. Voldoen aan alle bijkomende voorwaarden die in voorkomend geval in het huishoudelijk reglement bepaald worden.
Om als Uitgever van Boeken beschouwd te kunnen worden in de hiervoor bedoelde zin, moet een kandidaat-vennoot aan de algemene vergadering aantonen dat hij:
  • Als natuurlijke of rechtspersoon
  • Op het Belgische grondgebied
  • In het raam van een daadwerkelijke en voortgezette activiteit en door middel van een professionele en economisch zelfstandig opererende bedrijfseenheid op dat grondgebied, zonder dat deze activiteit evenwel de hoofdactiviteit van de kandidaat-vennoot dient te zijn;
  • Op grond van een rechtsgeldige overdrachtovereenkomst met de oorspronkelijke auteursrechthebbende (vervreemding, al dan niet exclusieve licentie, andere vormen van overdracht), een algemene of bijzondere rechtsopvolging met of zonder vereffening, of enige andere rechtsgrond die de vennoot machtigt om de betreffende titels uit te geven;
  • Daadwerkelijk Boeken uitgeeft, of minstens aannemelijk kan maken dat hij op korte termijn daadwerkelijk daartoe zal overgaan.
De publicatie van Boeken op het Belgische grondgebied kan aangetoond worden aan de hand van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België conform de Wet van 8 april 1965 (of, voor louter elektronische uitgaven, door een vrijwillig depot bij dezelfde instelling), het verlenen van een ISBN- of ISTC-nummer door het bevoegde Belgische registratiekantoor, het aanmelden van het werk op de titeldatabank “Boekenbank”, of ieder ander bewijsmiddel dat aannemelijk maakt dat de betreffende titel daadwerkelijk op de Belgische markt is verschenen en gebracht onder de hiervoor bepaalde voorwaarden." 
 
In mensentaal: u geeft op het Belgische grondgebied boeken uit (of u kan als nieuw bedrijf aannemelijk maken dat u dat in de toekomst zal gaan doen), u beschikt over de nodige rechten om die boeken uit te geven (via een overeenkomst met de auteur), en u doet dat via een professionele bedrijfsstructuur en een  zelfstandige bedrijfseenheid in België. Bloggers bv. komen dus niet voor lidmaatschap in aanmerking, omdat ze geen professionele bedrijfsstructuur hebben.
 
Alhoewel Librius de beheersvennootschap van de Vlaamse boekenuitgevers is, mag u dus gerust in Brussel of Wallonië gevestigd zijn en/of Frans- of anderstalige boeken op de markt brengen. Als u maar aan de voorwaarden voor lidmaatschap voldoet.
 
Om lid te worden van Librius moet u ook niet zijn aangesloten bij de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) of bij Meta4Books (de vzw binnen Boek.be die de titeldata beheert via Boekenbank), maar het lidmaatschap van die verenigingen maakt de titel- en omzetdeclaratie bij Librius natuurlijk wel veel makkelijker. 
 

Wie beslist over het lidmaatschap? 

De Raad van Bestuur  van Librius beslist over uw aanvraag tot lidmaatschap.
 
Die aanvraag kan u doen via de ledenapplicatie op de publiekswebsite, LIBRA (de zwarte zone centraal op de homepagina). U klikt gewoon op de button ‘ lid worden van Librius’ en de applicatie neemt u in een reeks heldere stappen doorheen de aanvraag tot lidmaatschap. Tijdens de registratie verneemt u welke informatie u moet aanleveren, welke documenten u moet uploaden of ondertekenen, enz.
 
Tot die tijd kan u uw aanvraag tot lidmaatschap indienen door gewoon een mailtje of een brief te zenden aan het Librius-team. Onze contact-gegevens vindt u onderaan deze pagina. Een medewerker van Librius handelt de aanvraag tot lidmaatschap via mail met u af en deelt u uiteraard ook de beslissing van de Raad van Bestuur mee. 
 
Na goedkeuring van uw lidmaatschap bent u  gerechtigd in de vergoedingen die Librius aan haar leden uitkeert, volgens de bepalingen van haar Repartiereglement. Dat reglement, dat een deel is van het Huishoudelijk Reglement, regelt in detail hoe de instap van nieuwe leden in de vergoedingsregeling gebeurt. U vindt het Huishoudelijk Reglement door te klikken op ' Documenten' in de horizontale navigatie bovenaan.
 

Hoeveel kost het lidmaatschap?

Om lid te worden van Librius betaalt u een eenmalige Aansluitingsbijdrage van  € 500 (BTW exclusief). Om vennoot te worden van Librius - waardoor u medezeggenschap verwerft over het beheer en de toekomst van de beheersvennootschap - moet u daarnaast nog een aandeel van de vennootschap verwerven (nominale waarde: € 25).

   

Welke uitgevers zijn al lid van Librius?

De volledige lijst van leden en vennoten van Librius vindt u hier.
 

Nog vragen over het lidmaatschap?

Als u in de kleine lettertjes van het Huishoudelijk Reglement het antwoord op uw vraag over het lidmaatschap van Librius niet vindt, kan u altijd het Librius-team  contacteren. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.