• NL
Librius

Beheersvennootschappen beheren vergoedingsgelden voor rekening van hun leden. Om hun transparante, professionele en eerlijke werking te verzekeren, worden ze op drie manieren streng gecontroleerd. 

Interne controle

Een beheersvennootschap moet in de eerste plaats zorgen voor een toereikende interne controle, door haar eigen boekhouddienst of een extern boekhoudkantoor.

Librius doet hiervoor een beroep op de diensten van Fiducial, een Antwerps accountantskantoor. Fiducial bereidt mee de driemaandelijkse financiële rapportering aan de Raad van Bestuur voor, zorgt voor de verwerking van de inkomende en uitgaande facturen, doet de fiscale aangiftes (BTW en roerende voorheffing, ...) en de rapportering aan de Controledienst, en bereidt jaarlijks het ontwerp van Jaarrekening over het voorbije boekjaar en het budget voor het lopende boekjaar mee voor. De Jaarrekeningen van Librius vindt u door te klikken op ' Documenten" in de horizontale navigatie bovenaan. 

 

Externe controle 'first layer': de Commissaris 

Een beheersvennootschap wordt extern gecontroleerd door een Commissaris. Die ziet in essentie toe op de wettelijkheid van haar rekeningen en handelingen en op de juistheid van de boekhoudkundige rapportering. De Commissaris stelt jaarlijks een Controleverslag op over de werking en de resultaten van de beheersvennootschap, en moet ook rapporteren over specifieke deelaspecten daarvan (bv. als vergoedingen niet definitief aan de leden van Librius kunnen worden toegewezen, met andere woorden: niet op de normale wijze (kunnen) worden verdeeld). De Controleverslagen van de Commissaris vindt u door te klikken op ' Documenten' in de horizontale navigatie bovenaan. 

De Commissaris van Librius is Geert Van Goolen

 

Externe controle 'second layer': de Controledienst van de Beheersvennootschappen

Een beheersvennootschap wordt bovendien extern gecontroleerd door de  Controledienst van de Beheersvennootschappen , een speciale dienst van de Federale Overheidsdienst Economie die erop toeziet dat de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de 'innings-, tariferings- en verdelingsregels' van de beheersvennootschap in overeenstemming zijn met de Auteurswet en zijn uitvoeringbesluiten, en dat de beheersvennootschap haar eigen repartitieregels vervolgens ook correct toepast. Alle organieke documenten van Librius (Statuten, HR, Overdrachtovereenkomst), in hun laatst goedgekeurde versie, vindt u door te klikken op ' Documenten' in de horizontale navigatie bovenaan.
 
Librius moet elke wijziging van haar Statuten, Huishoudelijk reglement en Overdrachtovereenkomst ook verplicht voorafgaand voorleggen aan de Controledienst en rekening houden met zijn opmerkingen. 
 

Controle nog aangescherpt 

Een wet van 10 december 2009 heeft de controle op de beheersvennootschappen nog aangescherpt. De wet is ten dele in werking getreden op 1 april 2010. Bepaalde punten werden door het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 nader ingevuld.
 
Bij Koninklijk Besluit van 26 mei 2011 werd daarvoor een Overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten opgericht. In dat Overlegcomité zal ook Librius zetelen in de persoon van Kris Van de Kerckhove en Jan Van Gils.