• NL
Librius

Een beheersvennootschap kan niet werken zonder een stevige basis. Ze beheert immers veel geld voor haar leden. Haar werking wordt dan ook gedetailleerd geregeld, zowel in de Auteurswet en zijn uitvoeringsbesluiten als in haar eigen 'organieke documenten'. Voor Librius zijn dat haar Statuten, haar Huishoudelijk Reglement en de Overdrachtovereenkomst die alle leden moeten ondertekenen om lid te kunnen worden van de vennootschap en waarin in detail wordt omschreven welke rechten ze in beheer aan Librius overdragen.

Op deze pagina vindt u verder ook gedetailleerde cijferrapportering over Librius, die nog breder gaat dan de rapportering die u elders op de website vindt (in de banner rechts bovenaan op de homepagina). Librius wil immers maximaal transparant zijn, ten overstaan van haar leden en vennoten, ten overstaan van degenen die haar moeten controleren en ten overstaan van het brede publiek. Want alleen via maximale transparantie kan écht rekenschap worden gegeven over het beheer van de vennootschap.

  

  

  

 

De Auteurswet en zijn uitvoeringsbesluiten: de wettelijke basis

Beheersvennootschappen zijn privé-vennootschappen met een  bijzonder statuut. Zij beheren immers geld van en voor hun leden en zijn in essentie dus niet meer dan een doorgeefluik. Dat verklaart waarom ze wettelijk geen winst mogen maken - hoewel ze vennootschappen zijn - en ook waarom ze streng worden gecontroleerd . Hun statuut en werking is uitgewerkt in Hoofdstuk VII van de Auteurswet. Een wet van 10 december 2009 heeft die controle nog aangescherpt. 

De Auteurswet regelt ook in detail de reprografie en het openbaar leenrecht, twee wettelijke uitzonderingen op het auteursrecht die voor het gros van de vergoedingen zorgen die Librius beheert en verdeelt. De uitzonderingsregeling (zogenaamde excepties) vindt u in Hoofdstuk I, Afdeling 5, van de Auteurswet. Het  vergoedingsstelsel van de uitzonderingen is nader geregeld in de Hoofdstukken V (reprografie) en VI (leenrecht) van de Auteurswet, evenals in twee Koninklijke Besluiten: een K.B. van 30 oktober 1997 over de reprografie en een K.B. van 13 december 2012 over het leenrecht. Dit laatste K.B. speelt in op het feit dat de Belgische Staat werd veroordeeld door het Europese Hof van Justitie voor zijn leenrechtregeling. Het Europese Hof veroordeelde met name het feit dat de leenrechtvergoeding in België enkel gebaseerd werd op het aantal ontleners (met een forfaitaire jaarlijkse vergoeding van € 1 per ingeschreven volwassen bibliotheekgebruiker en € 0,5 per minderjarige gebruiker). Het nieuwe K.B. houdt hier rekening mee en neemt twee factoren in rekening: de grootte van de collectie van een bibliotheek en het aantal uitleningen. Er zal ook een correctie gebeuren voor het verleden.

Van zodra de wet van 22 mei 2005  volledig in werking is getreden, zal de vergoedingsregeling voor reprografie (nu grofweg beperkt tot de papieren kopie en de scan) worden uitgebreid tot prints en (vermoedelijk) stand-alone printers. Op dat ogenblik verhuist de scan - waarvoor Reprobel op vandaag nog vergoedingen int - naar de thuiskopie-regeling.

 

De Statuten: de 'grondwet' van Librius

De Statuten van Librius, die bij notariële akte zijn vastgesteld, zijn het basisdocument dat de werking van Librius beheert. Zij kunnen alleen via een bijzondere procedure en met een bijzondere meerderheid en aanwezigheidsquorum worden gewijzigd. De Statuten regelen bv. het statuut en de rechten en verplichtingen van de  vennoten van Librius. Ze geven ook een juridische grondslag aan het Innovatie- en Ontwikkelingsfonds (IO-fonds) van de vennootschap.

 

Het Huishoudelijk Reglement: de werkings- en verdelingsregels van Librius

Het Huishoudelijk Reglement (HR) geeft verder uitvoering aan de Statuten. Het bepaalt onder meer het statuut en de rechten en verplichtingen van de leden van Librius, evenals de klachten- en sanctieregeling. Een belangrijk luik van het HR is het Repartitiereglement, dat in detail bepaalt op welke basis/manier Librius de door haar geïnde vergoedingen uit reprografie en openbaar leenrecht onder haar leden verdeelt. Het Huishoudelijk Reglement is, net als de Statuten, bindend voor alle leden van Librius.

 

De Overdrachtovereenkomst: het contract tussen Librius en haar leden

Elk lid moet een Overdrachtovereenkomst afsluiten met Librius. Daarin wordt in detail bepaald welke rechten (licenties, grondgebied, dragers en talen) het lid precies in beheer aan Librius overdraagt. De Overdrachtovereenkomst vormt, samen met de Statuten en het HR, een drie-eenheid die de werking van Librius in detail regelt en beheerst.

 

Financiële rapportering

Op de homepagina vindt u in de banner rechts de belangrijkste, actuele cijfergegevens van Librius. 

Wie nog meer in de cijfertjes wil duiken, vindt hieronder zijn gading. De gedetailleerde boekhoudkundige resultaten van Librius vindt u, net als bij elke andere vennootschap, in haar Jaarrekening, die jaarlijks moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur geeft jaarlijks toelichting bij de Jaarrekening in zijn Beheersverslag, dat vooral focust op boekhoudkundige aspecten. De Gedelegeerd Bestuurder van Librius schetst in zijn jaarlijkse Activiteitenverslag dan weer de operationele werking en, vooral, de repartitiegegevens - wat er dus daadwerkelijk werd geïnd en verdeeld - van de vennootschap. De Commissaris vult één en ander nog aan met zijn Controleverslag, waarin hij zijn oordeel moet geven over de wettelijkheid van de boekhouding en de activiteiten van Librius, en sommige specifieke deelaspecten daarvan.

U vindt al deze documenten hieronder, vanaf het boekjaar 2007. 

Jaarrekeningen

Jaarverslagen

Activiteitenverslagen

Controleverslagen